×

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Prāna Ko"

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīta kārtība, kādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko", reģistrācijas numurs 40003277283 (turpmāk – PRANA), apstrādā savu klientu (fizisko personu) personas datus.

Šīs Politikas mērķis ir sniegt informāciju PRANAs klientiem par personas datu veidiem, apstrādes kārtību, mērķiem un pamatojumu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.

Šī Politika ir sastādīta latviešu valodā un tulkota citās valodas Klientu ērtībām. Gadījumā, ja tekstā ir jēdzienu nesakrišanas, citādi uzrakstītas vietas, tekstam latviešu valodā ir priekšrocība.

1. VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA PAR FIZISKU PERSONU AIZSARDZĪBU ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI UN ŠĀDU DATU BRĪVU APRITI

PRANA veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula jeb GDPR) noteikumiem, kas spēkā no 2018.gada 25.maija. Regula nosaka principus par personas datu apstrādi (t.sk. iegūšanu, izmantošanu, uzglabāšanu un dzēšanu) un noteic fiziskās personas tiesības kā datu subjekta, tas ir iespējas kontrolēt savu datu izmantošanu.

2. KAS IR PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkura ar fizisko personu (datu subjektu) tieši vai netieši saistīta informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska, biometriska), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki fiziskai personai raksturīgie ekonomiski faktori, kā arī cita informācija, kas ļauj identificēt fizisko personu.

3. KAS IR PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. KAS IR PERSONAS DATU SUBJEKTS, KURA DATUS APSTRĀDĀ PRANA

Personas datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kura ir:

reģistrējusies PRANAs mājas lapā, vai;

pieprasījusi no PRANAs informāciju par precēm, kuri tiek piedāvāti pārdošanā PRANAs mājas lapā, vai par PRANAs sniegtiem pakalpojumiem, vai;

izmanto vai ir izmantojis PRANAs sniegtos pakalpojumus, vai;

devusi savu piekrišanu saņemt PRANAs komerciālos paziņojumus, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, kā arī veikt savu pirkšanas ieradumu novērošanu (profilēšanu), lai saņemtu personīgi sagatavotus piedāvājumus, vai

izteica savu piekrišanu piedalīties PRANAs lojalitātes (klientu) programmā 

(turpmāk – klients vai lietotājs).

5. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ PRANA

5.1. PRANA vāc klienta personas datus no sekojošiem avotiem: no paša klienta, no PRANAs tīmekļa vietnēm sociālajos tīklos. 

Tā ir informācija, kuru Jūs sniedzat:

reģistrējoties PRANAs mājas lapā, platformā,

aizpildot formas, 

lietojot kontaktus mesendžeros vai sociālajos tīklos, 

rakstot mums e-pastā vai citā veidā, 

parakstoties uz mūsu pakalpojumiem, 

meklējot PRANAs platformās preci vai pakalpojumu, 

izvietojot pasūtījumu uz PRANAs platformas,

piedaloties reklāmas akcijā vai aptaujā, 

nosūtot mums pieprasījumu vai 

paziņojot par problēmu ar mūsu platformām.

Informācija, kuru Jūs sniedzat PRANAi,  var ietvert sekojošos personas datus:

identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu vai identifikācijas numuru;

kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, saziņas valodu ar klientu;

datus ieejai sistēmā un paroli.

Reģistrācijas laikā tiek apstrādāti tie personas dati, kas norādīti reģistrācijas pieteikuma formā. Šo personas datu norādīšana ir obligāta. Citu papildus informāciju Jūs varat iesniegt labprātīgi, mūsu platformas lietošanas gaitā.

Jūs varat papildināt un grozīt visus datus, kas norādīti klienta uzskaites ierakstā.

5.2. PRANA automātiski vāc datus kas iegūti klientam apmeklējot PRANA mājas lapu, un glabā datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības. 

Šī informācija ietver:

tehniskā rakstura informāciju;

informāciju par Jūsu apmeklējumu.

Tehniskā informācija var ietvert Internet-protokola (IP) adresi, kas izmantots Jūsu datora pieslēgumam Internet tīklam, Jūsu datus ieejai sistēmā, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika joslas iestatījumus, pārlūkprogrammas pieslēdzamo moduļu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu.

Informācija par Jūsu apmeklējumu var ietvert pilnus unificētus resursu radītājus (URL), pārējas plūsmu uz mūsu vietni, caur to un no tās (tajā skaitā datumu un laiku), kādas preces Jūs esat aplūkojuši, ko esat meklējuši, lapas atsauces laiku, lejupielādes kļūmes, noteikto lapu apmeklēšanas ilgumu, informāciju par mijiedarbību ar lapu (piemēram, ritināšana, klikšķi un peles radītāja iestādīšana), metodes, kas tiek izmantotas pārējai no lapas, un jebkuru telefona numuru, kas tiek izmantots zvanīšanai mūsu klienta atbalsta dienestam, sociālo tīklu dekriptorus, kas tiek izmantoti sakaram ar mūsu klienta atbalsta dienestu.

Apstrāde tiek veikta atbilstoši GDPR 6.panta 1.punkta f. apakšpunktam, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi PRANAs platformas stabilitātes un funkcionalitātes uzlabošanā un sūdzību par iespējami prettiesisko vietnes izmantošanu pārbaudē.

6. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE

PRANA apzināti nevāc un neapstrādā informāciju par lietotājiem, kas ir jaunākie par 16 gadiem. Ja mēs uzzināsim, ka mūsu rīcībā ir šāda informācija, mēs nekavējoties spersim visus sapratīgus soļus, lai šo informāciju dzēstu.

7. KĀDI IR PRANAs VEICAMAS IEGŪTO PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS

7.1. PRANA apstrādā klientu datus, kas iesniedza klienti, vienai vai vairākiem no zemāk minētajiem mērķiem:

tas nepieciešams lai nodrošinātu PRANAs pakalpojumu sniegšanu;

tas nepieciešams klienta pieprasītā komerciālā piedāvājuma par konkrēto PRANAs sniedzamo pakalpojumu izteikšanai;

tas nepieciešams normatīvo aktu izpildei;

tas nepieciešams PRANAs komerciālo paziņojumu, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, nosūtīšanai vai klienta pirkšanas ieradumu novērošanai (profilēšanai), ja iepriekš ir saņemta klienta atsevišķā un nepārprotamā piekrišana;

tas nepieciešams klienta dalībai PRANAs lojalitātes (klientu) programmā;

tas nepieciešams klienta reģistrācijai PRANAs tīmekļa vietnē;

tas nepieciešams PRANAs leģitīmo (likumīgu vai līgumisko) interešu īstenošanai vai aizsardzībai;

tas nepieciešams, lai nodrošinātu satura sniegšanu PRANAs vietnē Jums un Jūsu datoram efektīvākajā veidā.

7.2. PRANA apstrādā datus, kas iegūti klientam apmeklējos PRANAs vietni, sekojošiem mērķiem:

lai nodrošinātu nepārtrauktus sakarus ar PRANA;

lai nodrošinātu PRANAs ērtu izmantošanu un platformas optimizēšanu;

sistēmas monitoringam un stabilitātes un drošības nodrošināšanai;

lai atklātu un novērstu uzbrukumus uz mūsu vietni;

PRANAs administrēšanai un iekšējām darbībām, tai skaitā kļūmju novēršanai, datu analīzei, testēšanai, pētījumiem un citiem iekšējiem statistikas un administratīvajiem mērķiem;

reklāmas efektivitātes analīzei.

PRANA apstrādā klienta datus atbilstoši savām leģitīmajiem interesēm, pamatojoties uz GDPR 6.panta 1.punkta f. apakšpunktu. Mūsu leģitīmas intereses izriet no augstāk norādītiem datu vākšanas mērķiem.

Kad Jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs arī izmantojam sīkdatnes un analītiskus dienestus. Papildus informācija par sīkdatnēm ir šīs Politikas 11.pantā.

8. KAM PRANA VAR NODOT PERSONAS DATUS

8.1. PRANA nodot Jūsu personas datus trešajām personām tikai gadījumos, ja:

Jūs tieši piekrītat tam saskaņā ar GDPR 6.panta 1.punkta a. apakšpunktu;

tas nepieciešams, lai izpildītu uz PRANA attiecināmu juridisku pienākumu atbilstoši GDPR 6.panta 1.punkta c. apakšpunktam;

informācijas izplatīšana ir vajadzīga aizsardzībai no pretenzijām vai leģitīmo interešu ievērošanai, un nav iemesla uzskatīt, ka Jūsu leģitīmas intereses savu personas datu neizplatīšanā ir svarīgākas par personas datu pārziņa interesēm atbilstoši GDPR 6.panta 1.punkta f. apakšpunktam.  

8.2. PRANA var nodot Klienta personas datus noteiktos gadījumos:

8.2.1. ja tos pieprasa kādas valsts iestādes vai to pilnvarotās institūcijas, zvērināti advokāti un tiesu izpildītāji; 

8.2.2. ja tas nepieciešams PRANA sniegto pakalpojumu  nodrošinā¬šanai, kā arī PRANA likumīgu vai līgumisko interešu īstenošanai vai aizsardzībai, piemērām:

trešajām personām, kurām PRANA ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami PRANA pakalpojumu sniegšanai un darbībai, kuras ir saistītas ar PRANA pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu, tajā skaitā: juristiem, grāmatvežiem, komuni¬kāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, sūtīšanas un piegādes pakalpojumu sniedzējiem; 

parādu piedzinējiem, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

veicot auditu, kas saistīts ar esošo mijiedarbību un paralēlajām transakcijām, tajā skaitā veicot unikālajiem apmeklētājiem reklāmas rādīšanas reižu aprēķinu, pozicionēšanas un reklāmas rādīšanas kvalitātes pārbaudi, kā arī pārbaudot atbilstību noteiktajai specifikācijai un citiem standartiem;

atklājot incidentus, kas saistīti ar drošību, aizsardzību no ļaunprātīgām, maldinošām, krāpnieciskajām vai citām prettiesiskajām darbībām, kā arī par šo darbību atbildīgo personu tiesu vajāšanai.

8.3. Šīs Politikas 8.2.punktā norādītajos gadījumos, PRANA sniedz vai iegūst no trešajām personām Klienta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams attiecīgā pakalpojuma sniegšanai vai attiecīgās darbības veikšanai.

8.4. Lietotāju personas dati, kas norādīti personas profilā, reģistrējoties PRANAs platformā, netiek caurlūkoti ar trešajām personām

8.5. PRANA var nodot iegūto informāciju arī:

analītikas un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz PRANAi vietnes darbības uzlabošanā un optimizēšanā, ar nosacījumu, ka Jūs sniedzāt savu piekrišanu šīs Politikas sīkdatņu sadaļā (tas neidentificē Jūs kā personu);

ja tas būtu nepieciešams līguma noslēgšanai ar biznesa partneriem par kopīgiem darbiem Pakalpojumu sniegšanai, ar kuriem PRANA atbilstoši GDPR 26.pantam noslēdza vienošanos par kopīgu atbildību attiecībā uz atbilstošo personas datu apstrādi;

maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz maksājumu drošas apstrādes pakalpojumus. Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējs nenodod PRANAi Jūsu maksājuma kartes datus.

9. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

9.1. Elektronisko maksājumu apstrādei PRANA lieto Montonio Finance maksājuma pakalpojuma platformu (www.montonio.lv). 

Ja noformējot pasūtījumu Jūs izvelēsiet “Maksāt ar banku”, mēs nodosim ziņas par Jūsu pasūtījumu Montonio Finance maksājuma iestādei. Dažas Jūsu sniegtas ziņas tiks saglabātas Montonio Finance maksājumu apstrādes sistēmā gadījumam, ja vajadzēs apstrādāt naudas atgriešanu vai sniegt atbalstu, vai krāpšanas novēršanas nolūkā.

Montonio Finance ir Lietuvas uzņēmums, kur personas datu apstrādē tiek piemērots līdzvērtīgs fizisko personu datu aizsardzības līmenis – datu apstrāde būs likumīga un samērīga, dati būs drošībā, tiks ievērotas datu subjekta tiesības kontrolēt savus datus. 

Papildus informāciju sk.: https://montonio.com/lv/privatuma-politika/

9.2. Ziņu nosūtīšanai mēs lietojam Sendinblue pakalpojumus (https://www.sendinblue.com).

Sendinblue ir Franču kompānija, kurā personas datu apstrādei tiek pielietots līdzvērtīgs personas datu aizsardzības līmenis – datu apstrāde būs likumiskā un samērīga, dati būs drošībā, tiks ievērotas subjekta tiesības kontrolēt savus datus. 

Papildus informāciju sk.: https://www.sendinblue.com/gdpr/  

10. CIK ILGI PRANA GLABĀ DATUS

PRANA uzglabā personas datus līdz brīdim, kamēr Jums ir uzskaites ieraksts pie mums, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības Jūsu priekšā.

Turklāt, mēs glabājam datus, kurus Jūs sniedzāt labprātīgi, PRANAs mājas lapas lietošanas laikā, ja vien Jūs tos nedzēsiet agrāk.

Pēc uzskaites ieraksta dzēšanas PRANA apstrādā klienta personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētam mērķim, lai nodrošinātu savu saistību izpildi pret klientu un normatīvo aktu prasību izpildi komerctiesību, nodokļu un citu piemērojamo tiesību jomā.

Turklāt, ja likums to atļauj, un nav datu subjekta iebildumu, PRANA var uzglābāt Jūsu personas datus  piecu gadu laikā pēc uzskaites ieraksta dzēšanas jebkuru problēmu atklāšanai un tiesu strīdu risināšanai. 

Mēs arī varam saglabāt kopīgu informāciju virs norādītā laika pētnieciskiem mērķiem un lai palīdzētu izstrādāt un uzlabot mūsu Pakalpojumus. Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Jūs nevarat būs identificēts pēc kopīgas informācijas, kura tiek uzglabāta vai izmantota šiem mērķiem.

11. SĪKDATNES

11.1. Kas ir sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikuma vārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), kādus jūs izmantojāt, lai skatītu vietni, tā lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

11.2. Kā PRANA izmanto sīkdatnes

Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai.

Sīkdatnes mēs izmantojam, lai:

- nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti;

- pielāgotu mājas lapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem;

- iegūtu statistikas datus par mājas lapas apmeklētāju plūsmu: apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.

- lai izveidotu reklāmas stratēģiju un radītu Jums pievilcīgākas reklāmas un piedāvājumus.

11.3. Sīkdatņu kontrole un glabāšanas termiņi

Sīkdatnes glabājas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, un Jūs pilnīgi kontrolējat to izmantošanu. 

Jūs varat iepazīties ar sīkdatņu veidiem un tipiem, ar to uzglabāšanas termiņiem un grozīt sīkdatņu iestatījumus, nospiežot uz pogu “Sīkdatņu iestatījumi” PRANAs vietnē. Iespējams, būs nepieciešams atjaunot lapu, kamēr iestatījumi stāsies spēkā.

Jūs arī varat kontrolēt analītisko, funkcionālo un marketinga sīkdatņu izmantošanu, grozot savas pārlūkprogrammas iestatījumus.

Uzziniet, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās:

Google Chrome 

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer 

Opera

Firefox

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/ 

11.4. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Lai saņemtu informāciju par sīkdatņu kontroli citās pārlūkprogrammās, iesakām apmeklēt pārlūkprogrammas izstrādātāja vietni.

Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās pārlūkprogrammās, iesakām apmeklēt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu personālajā ierīcē, var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana Jūsu ierīcē.

11.5. Trešo personu sīkdatnes

Dažas vietnes lieto sīkdatnes PRANA vārdā. Sociālie tīkli, piemēram, Facebook, lieto sīkdatnes, lai Jūs varētu viegli dalīties ar to saturu. Google Analytics saglabā anonimizētus statistikas datus, kurus izmanto, lai uzlabotu jūsu mijiedarbības pieredzi ar šo vietni. Mēs tieši nepārvaldām šīs sīkdatnes. 

Ar papildus informāciju varat iepazīties šajās vietnēs.

Google Analytics: Google Privātuma politika

Facebook: Facebook Privātuma politika

Instagram Datu privātuma politika

UZMANĪBU:

Jā Jūs apmeklējat PRANA mājas lapu ar atslēgtām sīkdatnēm, iespējams, ka mūsu sniegto pakalpojumu funkcionalitāte būs ierobežota. 

12. PARAKSTĪŠANĀS UZ MŪSU REKLĀMAS JAUNUMIEM UN PAZIŅOJUMIEM

PRANA saviem leģitīmajām interesēm un ar Jūsu tiešo piekrišanu atbilstoši GDPR 6.panta 1.punkta a. apakšpunktam lieto jūsu elektroniskā pasta adresi marketinga analīzei un reklāmas paziņojumu nosūtīšanai Jums par PRANAs pakalpojumiem.

Ja Jūs parakstieties uz jaunumu saņemšanu, mēs saglabājam Jūsu IP-adresi, kuru norādīja Interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP), kā arī reģistrācijas datumu un laiku, lai būtu iespējams vēlāk izsekot Jūsu elektroniskā pasta iespējami prettiesisko izmantošanu.

Jūs varat jebkurā laikā atteikties no Jūsu elektroniskās adreses izmantošanas marketinga nolūkos, pārbaudot un atjaunojot savus kontaktdatus uzskaites pierakstā, vai klikšķinot uz norādi “atteikties no parakstīšanās”, kas izvietota visu mūsu marketinga un reklāmas paziņojumu beigās.

13. INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

PRANA apstiprina, ka informācija un personas dati, kurus Klients iesniedza, veicot pasūtījumu vai iegādājoties preci PRANAs vietnē, tiks apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par personas datu aizsardzību.

Visi personas dati, kurus sniedz Klients, tiek uzglabāti mūsu aizsargātos serveros. Visa informācija tiks iešifrēta, lietojot TLS.

Reģistrējoties PRANAs vietnē, Jūs varat iegūt piekļuvi savam profilam pēc personīgas paroles ievadīšanas. Jūs atbildat par šīs paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs lūdzam Jūs nevienam neatklāt šo paroli un aizvērt pārlūkprogrammas logu, beidzot darba PRANAs vietnē.

Diemžēl, informācijas nodošana Internetā, nav visai droša. Kaut PRANA dara visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt Jūsu datu, kas tiek nodotas uz mūsu platformām, drošību; jebkura datu nodošana tiks veikta uz Jūsu risku.

PRANA sper tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus Jūsu datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, no to zuduma, iznīcināšanas vai grozīšanas.

Mūsu vietnē var būt izvietotas norādes uz ārējām vietnēm. Mēs neatbildam par šo vietņu saturu vai privātuma politiku.

14. KĀDAS IR PRANA KLIENTA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

tiesības piekļūt saviem personas datiem – klientam ir tiesības saņemt informāciju, vai PRANA apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, klients var pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt pilnu informāciju kad, kur, kā un kāpēc viņa personas dati tiek glabāti un izmantoti;

tiesības labot savus personas datus – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

tiesības iebilst personas datu apstrādei – klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga nolūkiem;

tiesības atsaukt piekrišanu – klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;

tiesības tikt aizmirstam – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā normatīvo aktu prasībām;

tiesības iesniegt sūdzības – klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par savu personas datu apstrādi PRANA un Datu valsts inspekcijai, ja klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj klienta tiesības, kas ir noteiktās normatīvajos aktos;

citas tiesības, kas noteiktās saskaņā ar Regulu.

15. PERSONAS DATU DZĒŠANA

PRANA informē Klientu par sekojošo: ja Klients dzēš savu profilu no PRANA platformas, par Klientu turpina uzglabāt sekojošus datus:

grāmatvedībā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā tiek saglabāti Klienta izsniegti un apmaksāti rēķini;

mēs saglabājam visu saturu, kuru Jūs atklāti publicējāt (piemēram, publiskie paziņojumi, atsauksmes par pārdevējiem, komentārus un tml.) vietnes pārvaldīšanas nolūkos.

UZMANĪBU:

Pēc profila dzēšanas Jums vairs nebūs piekļuves pie tā, un to nebūs iespējams atjaunot. Pirms profila dzēšanas saglabājiet svarīgus datus.

16. KUR PRANA KLIENTS VAR GRIEZTIES SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Personas datu pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko"

Adrese: Spilves iela 4, Rīga, LV-1055, Latvija

E-pasts: [email protected]; [email protected]

Klients var griezties pie PRANAs saistībā ar personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem, piekrišanas sniegšanu vai atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu vai iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21.pantu), sūtot savus pieprasījumus uz noradīto pasta vai e-pasta adresi: norādot paziņojuma tēmu “Personas datu apstrāde”.

17. GROZĪJUMI PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Jebkuri grozījumi, kuri turpmāk tiks veikti šī Politikā PRANA publicēs šī lapā, un par tās būtiskiem grozījumiem PRANA paziņos tās reģistrētiem lietotājiem ar elektroniskiem sūtījumiem.

Šī Politika pēdējo reizi tika atjaunota 2021.gada 16.decembrī

  • Reģistrācija

Jauna konta reģistrācija

Jau ir konts?
Autorizēties Vai Atjaunot paroli